ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

..<= Αν θέλεις να μάθεις τί είναι κάτι, ρώτησέ το το όνομά του!..=>. If you want to know what something is, ask its name!..=> Wenn Sie wissen wollen, was etwas ist, fragen Sie seinen Namen!..=> Если вы хотите знать, что-то есть, спросить его имя!..=> Si usted quiere saber lo que algo es, preguntar cómo lo llaman!..=> Si vous voulez savoir ce que quelque chose est, demander à son nom!..=> Se volete sapere che cosa è qualcosa, chiedere il relativo nome!..=> 如果你想知道的东西是什么,问他的名字!..=>.

.

Ελληνικός Γλωσσικός Κώδικας - Greek Glossic CoDe

του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ – by BOUZANIS K. –  
Ίστορος-Διδασκάλου του Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου  Knower-Teacher of  Code of Linguistic Production and Enrichment of  Panhuman Speech 


➤ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
1. "Αρχή Σοφίας η των Ονομάτων Επίσκεψις" 
–Αντισθένης ο Αθηναίος, Κυνικός φιλόσοφος, 445 - 360 π.Χ.–
1a."Principle Wisdom of Names Visit" 
–Antisthenes the Athenian,  445-360 BC–
http://greekglossiccode.blogspot.gr/2017/04/principle-wisdom-of-names-visit.html2. Το Θεώρημα του Κρατύλου (Περί Ορθότητος των Ονομάτων)
http://greekglossiccode.blogspot.gr/2017/04/blog-post_60.html
2a. Theorem of Cratylus (About the Correctness of Names)

3. Ο Κώδικας της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου
3a. The Code of Linguistic Production and Enrichment of Panhuman Speech 


   << ========== >>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου